Kurser
Allmän kurs
Fotoskolan Munka
Hälsocoach
Konstskolan Munka
Akademi 55+

Filialen i Perstorp

Lärarassistent
Seniorcoach
Stresspedagog

Studiemotiv. kurs
Kvällskurser
Sommarkurser

Arbetsmiljökurser

Konferenser
Boka din konferens

Ladda ner ansöknings-handlingar här

Hälsocoach – vi ger mer!

Yrkesinriktad utbildning (1,5 år)

Hos oss kan du bli:
kolla Personlig tränare
kolla Kostrådgivare
kolla Stresscoach
kolla Massör
kolla Certifierad enligt Branschrådet för hälsa

Hälsocoachutbildningen på Munka är en bred och innehållsrik utbildning som ger dig färdigheter, kunskaper och kompetens till att möta utmaningarna inom hälsobranschen.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att motivera andra till en hälsosam och hållbar livsstil. Den ger goda verktyg för att arbeta med hälsocoachning på individ- och gruppnivå samt en användbar kunskapsorientering kring hälsoutveckling på organisationsnivå.

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd kring övergripande ämnen som: coachning, anatomi, fysiologi, psykologi, kommunikation, kost- och näringslära, friskvård och folkhälsa, hälsoarbete, fysisk aktivitet och träningslära samt projektkunskap.

Inom dessa ämnesområden ryms olika delkurser som ger såväl teoretisk kunskap som praktisk färdighet för ett yrke inom friskvård- och hälsosektorn. Du kan bli personlig tränare, kostrådgivare, stresscoach, hälsoinspiratör, och föra motiverande samtal kring stress- och livsstilsvanor.

Utbildningen till personlig tränare ger kompetens att på bred front och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv coacha och vägleda människor i grupp eller enskilt till att utveckla och bibehålla en fysisk funktionell förmåga med avseende på styrka, kondition, motorik och rörlighet. Specifik kompetens för att vägleda äldre/seniorer ingår. Stort fokus läggs på praktiska moment där både teknikinlärning, analys och ledarskap ingår.

Utbildningen till kostrådgivare ger kompetens att motivera människor enskilt eller i grupp till förändringar av kosthållningen. Specifik kompetens kring sambanden mellan kost, fysisk aktivitet och hälsa. Målet är att kursdeltagaren kan ge individanpassade kostråd, samt hålla föredrag kring kost med olika inriktningar.

Utbildningen till stresscoach ger kompetens att identifiera orsaker till stress samt vägleda individer till en stressförebyggande livsstil. Specifika kunskaper kring självkänsla och självförtroende ger förutsättningar till att stödja individer kring stresshantering i vardagslivet. Vi ser på stress utifrån människans biologi och evolution och studerar relevanta hormoners fysiologiska effekter. Kännedom om naturens inverkan på mental hälsa samt Naturunderstödd Rehabilitering(NUR) ingår.

Valet av praktik/projekt kan till viss del styra vilken kompetensprofil du vill ha. Kompetenserna PT, Kostrådgivare samt certifiering av PT och kostrådgivare ingår i kursens tre terminer. Möjligheten att bli stresscoach förutsätter ett projekt som helt eller delvis är inriktat mot stress och stresshantering på grupp- eller individnivå.

Kurser som ingår utanför basämnena är diplomerad massör samt personlig utveckling (PUC). Efter avslutad utbildning har deltagarna även tillägnat sig kunskaper kring eget företagande och entreprenörskap.


Arbetsformer och pedagogik

De olika momenten i utbildningen sker integrerat under de tre terminerna. Detta ger synergieffekter där olika ämnen kan läsas parallellt för bästa möjliga förståelse och inlärning. Undervisningen skapar förutsättningar för kursdeltagarna att tillägna sig en helhetssyn på människan och bygger på en kombination av teori och praktik med tematiskt upplägg. Vi tillämpar ett undersökande arbetssätt, som ger utrymme för reflektion och analys av förvärvade kunskaper och erfarenheter. Kursen ger möjligheter att öva upp förmågan till analys och kritisk granskning av olika tränings-och kosttrender, dieter och forskning.

Som en röd tråd i samtliga delkurser och ämnen löper en inriktning på coachning som metod för beteendeförändring. Coachingrollen övas i olika praktiska moment med inriktning kost, fysisk aktivitet och stress samt avslutas med en individuell övning gentemot en eller flera klienter där realistiska situationer eftersträvas. Du ges goda möjligheter att utvecklas som ledare och inspiratör. Du får övning i att göra muntliga presentationer, leda grupper samt coacha individer i att utveckla sin hälsa.

Utbildningen sker på heltid och lärandet bygger till stor del på den enskilde kursdeltagarens delaktighet, varför vi ställer höga krav på aktiv närvaro i utbildningen. Vi ser lärandet som en process, där kompetenta pedagoger stimulerar och utmanar kursdeltagarna och ser mötet mellan människor som en mycket viktig faktor för att lärandet förankras och fördjupas. Undervisningen betonar därför samtalet som metod för kunskaps- attityd- och beteendeförändring. Som hälsocoach krävs kunskap och förståelse kring människan, både fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Vår ambition är att främja en individuell utveckling där kursdeltagarna utmanas att komma till insikt om sig själv och omvärlden.

Efter aktivt genomförd utbildning utfärdas ett detaljerat kursintyg. Läs mer om intyg i kursplanen.Certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare

Utbildningen ger dig möjlighet att utifrån Branschrådet för hälsa – folkhögskolor i samverkans gemensamt upprättade kvalitetskrav bli certifierad Kostrådgivare och Personlig tränare.

Branschrådet för hälsa bildades januari 2012 och är ett resultat av ett samarbete mellan ett antal folkhögskolor med hälsoinriktade utbildningar på minst ett år. Syftet är att tydliggöra och höja kvalitén inom folkhögskolornas hälsorelaterade utbildningar samt stärka kursdeltagarnas konkurrenskraft inom hälsobranschen.

Rådet har till uppgift att kvalitetssäkra, samordna och utfärda certifieringar inom tre områden: kostrådgivning, massage och personlig träning (PT).

Mer information hittar du här www.branschradetforhalsa.se.Projektarbete och praktik

Som en del av utbildningen ingår ett eller flera projektarbeten. Dessa syftar till att kursdeltagaren ska få tillfälle att utveckla kunskaper samt få erfarenheter kring hur ett hälsoarbete i praktiken kan planeras, genomföras och utvärderas. Inom kursen ingår även praktik. Kursdeltagaren har då möjlighet att få inblick i och erfarenhet av hälsobranschen som arbetsplats.


Efter avslutad utbildning

Mest förekommande yrkesverksamhet för hälsocoacher utbildade hos oss är: gym/träningsanläggningar, spa/hälsocenter, företagshälsovård respektive eget företag.

Ekonomi

Kursen är eftergymnasial och berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri. Kostnad för obligatoriskt arbetsmaterial utgår med 2.400 kr samt en serviceavgift på 800 kr/termin. Därutöver tillkommer kostnader för kurslitteratur.

Utbildningen erbjuder utanför kurstid även massageutbildning steg 2; triggerpunkt samt steg 3; stretching. Steg 1 ingår i utbildningen, steg 2 och 3 som är frivillig mot en kostnad på cirka 2.200kr.
Antagning och urval

Antagningsprocessen består av tre steg: (läs fullständig beskrivning här)
1 Krav för antagning
2 Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
3 Rutiner för ansökan och beslut om antagning – så här går ansökan till

1. Krav för antagning
För att bli antagen behöver du uppfylla några grundläggande krav.Bland annat krävs grundläggande behörighet för högkolestudier, läs mer här samt att du skickat in en komplett ansökan i tid.

2. Urvalskriterier
Skolan gör ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. I urvalet bedöms din lämplighet utifrån ett antal kriterier. (läs mer om dem här) Dessa blir kallade till intervju.

3. Så här går ansökan till
Du kan ansöka inför läsåret 2018/19 här. Via den digitala ansökningsmodulen kan du skapa ett konto där en ansökan kan göras och hanteras. Din ansökan är komplett när samtliga handlingar bifogats (se nedan). Handlingarna bifogas i den digitala ansökan alternativt mailas exp(a)munkafolkhogskola.se eller skickas via brev. Din ansökan är komplett när samtliga handlingar är inskickade.

• betyg som styrker utbildningens grundläggande krav (styrkta kopior)
• ett personligt brev (läs vad det ska innehåll här)
• CV
• personbevis från skattemyndigheterna (styrkt kopia)
• ett foto på dig själv, passfoto eller liknande

Ansökningsperioden inför läsåret 2018/19 öppnar 9 januari 2018. Ansök digitalt senast 15 april 2018,(ansökningsmodulen öppnas i januari). Utifrån utbildningens urvalskriterier görs ett första urval. Dessa blir kallade till intervju måndag fm den 14 alternativt 21 maj. I början av juni får du meddelande om du är antagen.
 Läs mer om antagning och urval

Våra samarbetspartners


Isabell Johnsson - www.isabelljohnsson.se
Upp
Startsidan

Mer info

Hälsocoach
Personal

Ansökan
Ansök här
Antagningsprocess


Kursstart ht2018
15 augusti 2018

Kursplan
Hämta kursplan


MassagebokningarOm skolan
Om skolan
Historia

Personal
Lediga tjänster
Skolans styrelse

Bo och äta på skolan
Miljöpolicy
Termins- och lovtider
Studievägledning
Dina rättigheter

Aktuellt
Matsedel

Hitta
Hitta till oss

Kontakt
Kontakta oss
Logga in på Schoolsoft

© Munka folkhögskola
Sidan uppdaterad 2018-03-26 av Adrian Dominte
   Munka Folkhögskola    0431-43 20 10